Все още няма специална, затворена в себе си законова рамка за лизинга, въпреки неговата междувременно почти четиридесет годишна история в Германия. Не съществува също и законова дефиниция за лизинг.

Правилата, които са определящи за лизинговите сделки, се намират разпръснати в Гражданския процесуален кодекс, в директивата на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори, в Закона за потребителския кредит, в Закона за защита на потребителите, в регулациите по обявяване в несъстоятелност, в Търговския закон, в Закона за облагане доходите на физическите лица, в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за данък върху общия доход, както напоследък дори и в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Освен това европейското право играе все по-голяма роля, така например директивите на ЕС за правата на купувачите, които бяха приложени в немското право към 1 януари 2002.

В голяма степен лизингът следва уредбата на наема в ЗЗД, при която съдебната практика беше активна. Подобното важи и за данъчното право. В тази връзка съществени юредически термини са пълна и частична амортизация.

Пълна амортизация

Разходите по придобиването на лизинговите обекти се покриват напълно от лизинговите вноски по време на действие на договора.

Частична амортизация
Разходите по придобиването на лизинговите обекти се покриват само частично по време на действие на договора. Остава известна стойност, която трябва да бъде изравнена чрез последваща употреба.

В международен план – но постепенно и в Германия – се употребяват термините „Финансов лизинг” и „Оперативен лизинг” особено във връзка с новите балансови предписания като IAS/IFRS или US-GAAP. Първият съответства приблизително на пълната амортизация, а вторият на частичната амортизация. Характерно за „Оперативния лизинг” е преди всичко, че по принцип става въпрос за много кратък период на договора  и че лизинговото дружество поема пълния риск от употребата на върнатите след края на договора лизингови обекти.

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-лизинг
Какво е лизинг?
Предимства на лизинга
Sale-and-lease-back
Често задавани въпроси
Лизингово право
Лизинг-речник

Лизинг-калкулатор