Приемно-предавателен протокол
С подписания обвързващ приемно-предавателен протокол лизингополучателят потвърждава, че доставчикът е доставил напълно поръчания лизингов обект в  безупречно и готово за употреба състояние, както е уговорено в договора, и го е инсталирал. Извършено е пускането в експлоатация. С приемането започва срока на лизинговия договор, това означава лизинговото дружество плаща сметката на доставчика и така то става собственост на обекта. По-нататък започват задълженията за плащане на лизингополучателя в рамките на договора за лизинг.

Амортизация
Във връзка с лизинговия договор терминът амортизация означава, че лизингополучателят с неговите плащания – според вида на лизинговия договор – напълно, в голяма степен или частично ще покрие разходите и риска на инвестицията. В крайна сметка цел на всички лизингови договори е лизингодателя да достигне амортизацията на всички инвестиционни разходи от текущите лизингови плащания, плащания на остатъчната стойност, заключителни плащания, вноските за удължаване на ползването и получаване на пари от употребата.

Анекс към лизинговия договор
Анексът към лизинговия договор се подписва в края на лизинговия договор, когато лизингополучателят използва активите и иска да продължи лизинга. Лизинговите вноски са значително по-ниски отколкото при първоначалния договор.

Повреди
В случай на повреда на лизинговия обект, разходите за отстраняване на щетите поема лизингополучателя. Рискът от щети започва с договореното предаване на стоката.

Застраховка на електроника и данни
Специална застраховка за системи на информационната и комуникационната техника (хардуер и софтуер) и за офис-техника. Застраховката покрива щети, които са резултат от: небрежност, неправилно боравене, повреди от трети лица, късо съединение, свръхнапрежение, индукция, пожар, удар от гръм, експлозия или имплозия, както и повреди причинени при гасене на пожар. Освен това застраховката важи за всички щети, които са предизвикани от нахлуваща в помещението вода, влажност или наводнения, заедно с това взлом, кражба, обир, саботаж, както и вандализъм.

Годност за употреба
С приемно-предавателния протокол лизингополучателят потвърждава получаването на обекта в безупречно и готово за употреба състояние. Той се задължава по време на действие на договора да се придържа към препоръките на производителя за поддръжка и постоянно да се грижи за запазване на годността за употреба. Това включва и връщането на обекта в края на договора в добро състояние.

Опции за закупуване
При договорите с пълна амортизация може да се договори опция за закупуване. Тя дава право на лизингополучателя след изтичане на лизинговия договор да закупи лизинговия предмет. Цената на закупуване в този случай е остатъчната счетоводна стойност или по-малката обща стойност (временна стойност). Временната стойност може да се установи едва тогава, когато лизинговият предмет действително се предлага за продажба.

Sale-and-lease-back
При процеса Sale-and-lease-back бъдещият лизингополучател купува обекта от производителя/търговеца, продава го на лизинговото дружество и тогава го взема обратно на лизинг. При това може да става въпрос както за ново, така и за използвано инвестиционно имущество. Лизинговото дружество придобива собственост като цената при новите обекти е цената от фактурата, а при използваните като цяло счетоводната им респективно временната им стойност.

Лизинг на софтуер
Софтуерът като нематериално благо може да се отдава на лизинг. Лизинговите договори за софтуер съдържат особености, които вземат под внимание свързаните със софтуера лицензни права и задълженията за поддръжка. Софтуерът може да се отдаде на лизинг с или без хардуер.

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-лизинг
Какво е лизинг?
Предимства на лизинга
Sale-and-lease-back
Често задавани въпроси
Лизингово право
Лизинг-речник

Лизинг-калкулатор