Прецизна точност
Лизингополучателите могат да определят съгласно техните специфични нужди, какво инвестиционно имущество да бъде придобито и по кое време.

Сигурност на проектите
Размерът на лизинговите вноски и срокът на лизинговия договор се определят в началото.

Ефект на ликвидност
Тъй като лизинговото дружество поема финансирането на ивестиционния обект, при момента на инвестицията не се стига до намаляване на ликвидността или/и увеличаване на чуждото финансиране. Чрез лизинговите вноски разходите за инвестиция се разпределят според принципа "Pay as you earn" през периода, в който с лизинговите обекти се постигнат финансови резултати.

Балансов ефект
Тъй като лизингодателят е правния собственик на лизинговите обекти и това е отразено в неговия баланс, то при лизингополучателя не се стига до увеличаване на балансовата стойност. Това има положителен ефект върху квотата на собствения капитал, което не на последно място е съществено от гледна точка на стандарта Базел II.

Данъчен ефект
Лизинговите вноски се приспадат веднага от данъците като разходи на фирмата. Докато при финансирането със собствен капитал само амортизацията спомага за намаляване на данъка.

Иновативен ефект
Голямата гъвкавост при срока на лизинговите договори облекчава предприятието и помага за постоянното нагаждане на IT-инфраструктурата към бързо променящите се технологии.  Защото рискът от употреба на уредби, които не отговарят на най-новото ниво на техниката, води до повишения брой на лизингодателите.

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-лизинг
Какво е лизинг?
Предимства на лизинга
Sale-and-lease-back
Често задавани въпроси
Лизингово право
Лизинг-речник

Лизинг-калкулатор